Samenwerken

Samenwerken kan worden gedefinieerd als het gezamenlijk inzetten om een bepaald doel te bereiken. Samenwerking vindt plaats tussen minimaal twee personen, dus ook in een groep of tussen meerdere groepen.

5 pijlers voor effectieve samenwerking;

Een krachtig model voor het verbeteren van de communicatie over en weer en prestaties in een team is ontwikkeld door Patrick Lencioni, gespecialiseerd in het begeleiden van managementteams en duurzame organisatieontwikkeling. Volgens Lencioni wordt excellent teamwerk ondersteund door 5 pijlers.

Vertrouwen is de basis voor openheid. Wanneer teamleden met openheid stevig bijdragen aan de besluiten, zich gehoord en serieus genomen voelen, zal hun betrokkenheid toenemen voor de genomen besluiten. Dan is het een kleine stap naar het pakken van de eigen verantwoordelijkheid en te sturen op het realiseren van de collectieve doelen.

De pijlers zijn onderling verbonden. Gevoeligheid op één van de pijlers betekent een risico voor het goed functioneren van een team.

Vertrouwen is de zekerheid van teamleden dat de intenties van hun collega’s goed zijn en er geen reden is om wantrouwend te zijn. Vertrouwen vormt de basis van een goed functionerend team. Mensen durven zich kwetsbaar op te stellen. Ze zijn open ten aanzien van hun zwakheden en hun valkuilen. Ze durven te vragen om hulp.

Wanneer niets verborgen hoeft te blijven, gaat alle aandacht van de teamleden naar effectief samenwerken en het klaren van de taak. Vertrouwen is de basis voor Openheid.

Openheid is het vermogen productieve conflicten aan te gaan.  Daar waar onproductieve conflicten ervoor zorgen dat mensen op hun hoede zijn (gebrek aan vertrouwen), zorgen productieve conflicten voor scherpte in het op tafel komen van alles wat van belang is. Benutten van diversiteit in inzichten helpt om goede oplossingen en resultaten te bereiken.

Openheid, stevig bijdragen aan besluiten en je gehoord en serieus genomen voelen zijn een basis voor Betrokkenheid.

Betrokkenheid ontstaat volgens Lencioni als gevolg van een duidelijk collectief doel, gekoppeld aan het zich gesteund voelen bij de realisatie van die doelen. Goed functionerende teams nemen duidelijke beslissingen en ze nemen die tijdig. Ze werken met complete instemming van alle teamleden, inclusief die leden die aanvankelijk tegen het besluit gekant waren (commitment). De duidelijkheid gaat over richting en prioriteiten, waarbij de kansen en risico’s expliciet zijn gemaakt. Het effect is dat er niet achteraf op een besluit hoeft te worden teruggekomen. Betrokkenheid is een voorwaarde voor het nemen van Verantwoordelijkheid.

Lencioni vertaalt verantwoordelijkheid als de bereidheid van teamleden om collega’s aan te spreken op prestaties en/of gedragingen die het team kunnen schaden. Verantwoordelijkheid gaat ook om het vermogen het ongemak te kunnen verdragen dat samengaat met het aanspreken van een ander. Volgens Lencioni is het meest effectieve middel om hoge prestatiemaatstaven van een team te handhaven de druk van collega’s. Verantwoordelijkheid nemen is een voorwaarde voor Resultaatgerichtheid.

Lencioni vertaalt resultaatgerichtheid als het vermogen om te focussen op de teamdoelstellingen en daadwerkelijk resultaat. Het gaat hier om een bredere definitie van resultaten dan alleen winst- en omzetcijfers, dan wel kostenbesparing. Het gaat om alle soorten resultaten die op korte termijn gehaald moeten worden (bv. opleveren rapportage x, productontwikkeling).

Naast het specifiek vastleggen van de lange en korte termijn prioriteiten, gaat Resultaatgerichtheid ook om het vermogen de voortgang bij te houden en bij te sturen en het volharden in het willen bereiken van de doelen.

Volgens Lencioni wordt excellent teamwerk ondersteund door 5 pijlers.

Volgens Lencioni wordt excellent teamwerk ondersteund door 5 pijlers.

Tijd voor ontwikkeling biedt teambuilding, trainingen en teamcoaching aan voor het verbeteren van samenwerking en communicatie.

Wij hebben voor diverse bedrijven en organisaties een teamdag, teambuilding of teamcoaching traject mogen realiseren!

Bekijk meer referenties

Tijd voor ontwikkeling biedt persoonlijke coaching gericht op doelen ontdekken en behalen. Zakelijke coaching en teambuilding voor het verbeteren van communicatie en effectiviteit. Daarnaast verzorgen wij trainingen en teambuildingsactiviteiten.

Facebook LinkedIn

Tijd voor Ontwikkeling

Laaghalerveen 26
9414 VH Hooghalen

T: 06-51066141

info@hetdrentskwartiertje.nl
KvK: 04084164

Btw: 8174.38.701.B.01